Skip to main content

O nás

Spolek Železná berla usiluje o proměnu a obnovu českého národa a ostatních národů v duchu křesťanských a biblických hodnot. Snaží se aktivně podporovat budování vztahů a spolupráci mezi křesťanskými církvemi a společenskými organizacemi pořádáním různých konferencí, seminářů, workshopů a jiných setkání, včetně vydávání a prodeje křesťanské literatury.

Naše historie

Železná berla z.s. (dále „ŽB“) vznikla v roce 2003. Členové spolku a ostatní osoby podílející se na jeho činnosti jsou křesťany z různých církví a křesťanských společenství. Prvotním impulsem k založení ŽB bylo zahájení vydávání české edice The Morning Star, později nesoucí název Příliv. Jednalo se o křesťanský prorocko-vyučovací čtvrtletník, který vycházel v letech 2003 – 2013. Činnost spolku se však postupně začala rozšiřovat. Kromě vydávání a prodeje knih ŽB od roku 2005 organizuje různá křesťanská setkání, semináře a konference podporující naplňování cílů organizace v praxi. Název Železná berla má prorocky poukazovat na královský atribut moci Ježíše Krista, který bude vládnout nad národy a pást je železnou berlou (viz Zjevení Janovo 2, 27 a 19,15). Jeho vláda přináší právo, spravedlnost, soud a milosrdenství, protože jeho soud je spojený s milostí pro ty, kdo činí pokání.

Věříme, že před Ježíšovým druhým příchodem na zem dojde mezi národy k mohutné žni, které bude předcházet obnova církve. Chceme všemi dostupnými prostředky této obnově sloužit, a to také podporou všech obdarování a služebností, včetně užívání darů Ducha Svatého (charismat) a obnovení apoštolské a prorocké služby v církvi. Jednou z vizí ŽB je připravit církev – nevěstu Kristovu na Ježíšův druhý příchod. Posláním spolku není získávat masově další členy. ŽB jde o jednotu Božího lidu založenou na sjednocení skrze Ježíše Krista (Janovo evangelium 17. kapitola) a práci Svatého Ducha. Na tomto základě chceme usilovat o jednotu a spolupráci se všemi křesťany, církvemi,
náboženskými společnostmi a neziskovými organizacemi, kteří usilují o tytéž hodnoty.